ﺍیمنی عباﺭﺕ ﺍست ﺍﺯ مرﺍقبت ﺍﺯ موقعیت‌هایی که میتوﺍند باعث مرﮒ، جرﺍحت، بیماﺭﻱ، صدمه ﻭ یا خساﺭﺕ به جاﻥ یا ﺍموﺍﻝ ﻭ تجهیزﺍﺕ گرﺩﺩ. ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ سیستم‌هاﻱ ﺍعلاﻥ ﻭ ﺍطفاء حریق ﻭ ﺁموﺯﺵ جمعیت عمومی جامعه جهت مقابله با حوﺍﺩثی که بر ﺍثر ﺁتش سوﺯﻱ ﺭﺥ می‌ﺩهد ﺍهمیت بسزﺍیی ﺩﺍﺭﺩ ﺯیرﺍ تمامی حریق‌ها ﺍﺯ یک حریق کوچک شرﻭﻉ می‌شوند ﻭ معموﻻ کمتر ﺍﺯ ۵ ﺩقیقه به حریقی غیرقابل کنترﻝ تبدیل می‌شوﺩ. سیستم‌هاﻱ ﺍعلاﻡ حریق توﺍنسته به خوبی جایگاهی مناسب ﺭﺍ ﺩﺭ صنعت ساختماﻥ بدست ﺁﻭﺭﺩ.

ﺩﺭ ﺍثر ﺁتش سوﺯﻱ‌هاﻱ به ﻭجوﺩ ﺁمدﻩ گاﺯها ﻭ ﺩﻭﺩهاﻱ حاصله سبب ﺁلوﺩگی هوﺍ، خاک ﻭ ﺁﺏ می‌گرﺩند. علاﻭﻩ بر موﺍﺭﺩ گفته شدﻩ، ﺍثر برﻭﺯ حریق خطرﻱ جدﻱ برﺍﻱ سلامتی ﺍنساﻥ‌ها می‌باشد. باتوجه به ﺭشد ﺭﻭﺯ ﺍفزﻭﻥ جمعیت شهرنشین ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍستاﻱ صیانت ﺍﺯ جاﻥ ﻭ ماﻝ ﺍنساﻥ‌ها، ﺍستفاﺩﻩ ﻭ به کاﺭ گیرﻱ ﺍﺯ سیستم‌هاﻱ ﺍعلاﻡ ﻭ ﺍطفاء حریق به عنوﺍﻥ نمونه برﺭسی ﺭیشه ﺍﻱ حوﺍﺩﺙ بزﺭﮒ ساختمانی مانند حاﺩثه پلاسکو نشاﻥ میﺩهد که ﺩﺭ صوﺭﺕ ﺍنجاﻡ نصب سیستم‌هاﻱ ﺍعلاﻡ ﺍطفاء ﻭ همچنین ﺁموﺯﺵ‌هاﻱ پیشگیرﺍنه برﺍﻱ ساکنین ساختماﻥ فوﻕ می‌توﺍنست ﺍﺯ برﻭﺯ ﻭ گسترﺵ ﺍین حاﺩثه جلوگیرﻱ کند.

امتیازدهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *