پیشرفت‌های چشمگیر ﺩﺭ صنعت ﻭ ساخت کنترﻝ کنندﻩ‌های پرقدﺭﺕ با قابلیت ﺍتصاﻝ به شبکه‌های مختلف صنعتی سبب گرﺩیدﻩ ﺍست که نیاﺯ به ﺁموﺯﺵ ﻭ تعلیم ﺍفرﺍﺩ ماهر ﻭ ﺯبدﻩ برﺍی کاﺭ ﺩﺭ بخش ﺍتوماسیوﻥ صنعتی بیش ﺍﺯ پیش لمس شوﺩ. به عباﺭتی سبک ﺁموﺯﺵ ﻭﺍﺭﺩ مرحله جدیدی گرﺩیدﻩ ﺍست. یاﺩگیری ﻭ تدﺭیس کنترﻝ صنعتی ﻭ ﺍتوماسیوﻥ صنعتی به چندیدﻥ ﺩلیل ﺩشوﺍﺭ می‌باشد. ﺍﻭلین ﺩلیل ﺩشوﺍﺭی تدﺭیس ﺍتوماسیوﻥ صنعتی ﺍین ﺍست که ﺍین مبحث با مسایل پیچیدﻩ ﺍی سرﻭ کاﺭ ﺩﺍﺭﺩ که نیاﺯ به ﺩﺍنش میاﻥ ﺭشته ﺍی ﺩﺍﺭﺩ ﻭ محدﻭﺩﻩ ﺭیاضایت ﻭ فیزیک تا علوﻡ کامپیوتر ﻭ برنامه نویسی ﺩیجیتاﻝ ﺭﺍ برﺍی ﺍنوﺍﻉ سنسوﺭها ﻭ فعاﻝ ساﺯ‌ها شامل می‌شوﺩ.در این مطلب در وبلاگ موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان، ما به بررسی و آموزش کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر (PLC) با استفاده از نسل جدید شبیه سازهای محیط های صنعتی در نرم افزار FACTORY I/O می‌پردازیم.

امتیازدهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *