بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های تهویه

مساله انرژی در کشور ما سال‌ها مورد توجه شایسته ای نبوده است و یارانه‌های آشکار و پنهان دولتی همواره مردم را از توجه واقعی به ارزش انرژی باز داشته اند. در سال‌های اخیر، توجه به میزان مصرف انرژی و همچنین صرفه جویی در مصرف، به عنوان یک ضرورت قطعی و چاره ناپذیر پدیدار گشته است. […]

کاربرد فناوری های نوین در مهندسی عمران

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎﺯﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ، ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ […]

یستم های اعلان و اطفاء حریق و اهمیت آموزش

ﺍیمنی عباﺭﺕ ﺍست ﺍﺯ مرﺍقبت ﺍﺯ موقعیت‌هایی که میتوﺍند باعث مرﮒ، جرﺍحت، بیماﺭﻱ، صدمه ﻭ یا خساﺭﺕ به جاﻥ یا ﺍموﺍﻝ ﻭ تجهیزﺍﺕ گرﺩﺩ. ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ سیستم‌هاﻱ ﺍعلاﻥ ﻭ ﺍطفاء حریق ﻭ ﺁموﺯﺵ جمعیت عمومی جامعه جهت مقابله با حوﺍﺩثی که بر ﺍثر ﺁتش سوﺯﻱ ﺭﺥ می‌ﺩهد ﺍهمیت بسزﺍیی ﺩﺍﺭﺩ ﺯیرﺍ تمامی حریق‌ها ﺍﺯ یک […]

آموزش کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر (PLC)

پیشرفت‌های چشمگیر ﺩﺭ صنعت ﻭ ساخت کنترﻝ کنندﻩ‌های پرقدﺭﺕ با قابلیت ﺍتصاﻝ به شبکه‌های مختلف صنعتی سبب گرﺩیدﻩ ﺍست که نیاﺯ به ﺁموﺯﺵ ﻭ تعلیم ﺍفرﺍﺩ ماهر ﻭ ﺯبدﻩ برﺍی کاﺭ ﺩﺭ بخش ﺍتوماسیوﻥ صنعتی بیش ﺍﺯ پیش لمس شوﺩ. به عباﺭتی سبک ﺁموﺯﺵ ﻭﺍﺭﺩ مرحله جدیدی گرﺩیدﻩ ﺍست. یاﺩگیری ﻭ تدﺭیس کنترﻝ صنعتی ﻭ […]