این یک آزمون زمان‌دار است. به شما 1800 ثانیه فرصت داده می شود تا به همه سوالات پاسخ دهید. حاضری؟

1800

دیپلم حسابداری شامل چند بخش می باشد؟

درست! غلط !

زمان ساعت برای اخذ دیپلم چند ساعت است؟

یاداشت سوال
نمایش راهنما
درست! غلط !

توضیحات پاسخ

آزمون دیپلم حسابداری
شما در آزمون نمره قبولی اخذ نکردید.
توضیحات نتیجه
تبریک شما در آزمون قبول شدید.